Pont Neuf 2 by StylelaB on Flickr.

Pont Neuf 2 by StylelaB on Flickr.